سیطره
فرصتی برای تغییر

دوست داری بیشتر با ارزشها آشنا بشی
و ارزشهای درونیت رو بشناسی؟

میخوای بدونی چطوری
زمینه های مختلف زندگیت
رو با ارزشهای درونیت هم راستا کنی؟
فهرست